เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมทบต่อผู้บังคับบัญชาของกำลังพลกองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง