เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 กองพลทหารช่างได้จัดโครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันและการรับฟังบรรยายจากวิทยากรรับเชิญที่มาให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง