พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพกองพลทหารช่าง (สายบ่าวาโก้)

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ผู้แทน เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ประธาน สม.ทบ. สาขา พล.ช. และคณะผู้บังคับบัญชาของ พล.ช. เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพ กองพลทหารช่าง (สายบ่าวาโก้) ซึ่งเป็นศูนย์สำหรับส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลแห่งใหม่โดยได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงจาก เจ้ากรมการทหารช่าง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมของครอบครัวกำลังพล ในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ เจิมป้ายอาคารแห่งใหม่และร่วมรับประทานอาหารหลังพิธีสงฆ์กับกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกแม่บ้านต่อไป