ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง มอบนโยบายและแนวทางการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง มอบนโยบายและแนวทางการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ 4,5,6 และ 7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร เน้นย้ำยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของกองทัพบก สร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ปลูกฝังทัศนคติที่ทันสมัย มีความภาคภูมิใจในการเป็นทหาร การฝึกทหารใหม่จะต้องไม่เกิดการสูญเสียในทุกกรณี ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการฝึกให้ครอบครัวทหารใหม่ทราบเพื่อคลายความกังวล