กิจกรรมอบรมการปลูกผักปลอดภัย
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกิจกรรมการอบรม การปลูกผักปลอดภัย ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดีกรมการทหารช่าง โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมอบรมฯ ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา และ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา รวมจำนวน 8 คน ซึ่งการอบรมประกอบด้วย การสาธิตการเพาะเมล็ดเพื่อทำต้นกล้าสำหรับการปลูกในแปลงผัก, การทำหลุมพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน, กิจกรรมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปปลูกใช้ในครัวเรือน และ การเยี่ยมชมแปลงผักและเก็บผักสวนครัวเพื่อนำไปประกอบอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการทหารพันธุ์ดีกรมการทหารช่าง ไปสู่สถานศึกษา นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนและครอบครัวไปใช้ในการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อบริโภค และสามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพในอนาคตได้