จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
4 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและ อสม. รณรงค์สร้างการรับรู้แก่มวลชนรอบค่าย ณ หมู่บ้านรางไม้แดง หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จว.ราชบุรี ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค พร้อมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และไข่ไก่ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)