จิตอาสา พัฒนา
8 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมโครงการ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) เพื่อหนุนความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับวัดเจดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ดำเนินกิจกรรม "ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง" เพื่อเป็นวัดต้นแบบหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกผัก ,เลี้ยงเป็ด เพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงครัวประกอบอาหารให้กับประชาชนที่มาปฎิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)