ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
18 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เดินทางตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่ จว.ลพบุรี โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง รับผิดชอบ ประกอบด้วย งานพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 , งานก่อสร้างดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ เป็นคลัง สป. ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ (กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก) ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้พบปะให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติงาน และให้โอวาท แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดูแลป้องกันตนเองในห่วงสถานการณ์ Covid-19