จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
23 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง น้อมนำพระราชดำริ พระราชทาน “บวร” จัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันทหารช่าง” โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และวัดสัตตนารถปริวัตร
2. จัดตั้งครัวสนาม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี แจกจ่ายอาหารปรุงสุก จำนวน 300 กล่อง , แจกจ่ายน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด จากรถผลิตน้ำดื่มของกองทัพบก , แจกจ่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สเปรย์ จำนวน 300 ชุด และ นำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดี กรมการทหารช่าง มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. จัดชุดจิตอาสาเข้าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ในการนี้ พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นผู้แทน เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหารได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องและน้ำดื่มกองทัพบก ให้กับประชาชนในครั้งนี้