เยาวชนทหารช่าง ทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

กองพลทหารช่าง กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้กับบุตรหลานกำลังพล ในห้วงปิดภาคการศึกษา ได้พาน้องเยาวชนทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ทหารบก เฉลิมพระเกียรติ, วัดพระแก้ว และ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (MUSEUM SIAM) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของกองทัพบก ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน และ การแต่งกาย ของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้น้องๆเยาวชนได้มีความรู้ ประสบการณ์และโลกทัศน์ ที่เพิ่มขึ้น