ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

กองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง ได้จัดโครงการ ต่อยอดฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับน้องๆทหารกองประจำการ โดยได้นำน้องๆทหารกองประจำการของหน่วยที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการ”ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ “ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ตามวิชาชีพที่ทหารกองประจำการสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยงานก่อสร้างของหน่วยโดย มีนายสิบพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์กำกับดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้องๆทหารกองประจำการมี ทักษะ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น พร้อมไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการ ในอนาคตต่อไป