อบรมเรื่องจิตอาสาพระราชทานให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายบุรฉัตร

พ.อ. ชาตรี สีผึ้ง เสธ.พล.ช. ได้เดินทางมาเป็นวิทยากร อบรมเรื่องจิตอาสาพระราชทานให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายบุรฉัตร โดยเนื้อหาการบรรยาย เป็นการให้ความรู้ด้านประวัติ ความเป็นมาและหลักแนวคิดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญและแนวทางการปฏิบัติจิตอาสา พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย เพื่อให้ทหารใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าใจการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน