ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566

กองพลทหารช่างได้ทำการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค.66 โดยมี พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช. ผู้แทน ผบ.พล.ช. เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร และมี นายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก และเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้คุณธรรม, จริยธรรม หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้ในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น โดยนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม อบรมเรื่องยาเสพติดและภัยใกล้ตัวในวัยรุ่น , อบรมเรื่องการเป็นพลเมืองคุณภาพ โดย กกต.จังหวัดราชบุรี , ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมการทหารช่าง , นำสิ่งของบริจาคจากกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่รอบค่ายบุรฉัตร ไปมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา พร้อมทั้งได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ , วางแผนทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองโก ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน / ซ่อมแซมสิ่งของและอุปกรณ์ที่ชำรุด / ซ่อมปรับปรุงโรงจอดรถ / ปรับปรุงแปลงเกษตรให้กับน้องๆนักเรียน / ทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องสุขา ผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยน้องๆ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้ง 40 คน ได้รับมอบประกาศนียบัตร ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร โดยมี พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช. (1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายบรรเจิด คุ้มมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี , รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง(2) และคณะนายทหาร ร่วมในพิธี