“ตรวจสภาพความพร้อมรบ เตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจ”

รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก และตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด กองพลทหารช่าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจบทบาทของทหารช่างในการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามขั้นตอน และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการฝึก