Army Youth Leaders

พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมสรุปผลการจัดกิจกรรม Army Youth Leaders และมอบใบประกาศ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก และเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้คุณธรรม, จริยธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้ในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร