“ จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กองพลทหารช่างและกองพันทหารช่างที่ 51 ร่วมกับ ส่วนราชการท้องถิ่น และ คณะครู- นักเรียน โรงเรียนบ้านเขากรวด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดย ได้ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนใหม่ ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเพื่อให้มีพร้อมรับน้องๆนักเรียนก่อนเปิดการศึกษา ทำการปรับปรุงเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งปรับระดับพื้นที่ ให้มีความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้น้องๆมีความแข็งแรง รวมถึงการตั้งเสาแนวรั้วของโรงเรียน โดยมี ผู้บัญชากองพลทหารช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา , อบต.เกาะพลับพลา และคณะครู-นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านเขากรวด ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี