กิจกรรมปรับปรุงดิน ฟื้นฟูป่า

กองพลทหารช่าง จัดกิจกรรมปรับปรุงดิน ฟื้นฟูป่า โดยดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง และ เมล็ดพันธ์ุกถินณรงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบค่ายบุรฉัตร