Open House เปิดค่ายบุรฉัตร ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66

พล.ช. จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 โดย ผบ.พล.ช. ได้กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์ นโยบายที่สำคัญของ ทบ. ให้ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ได้ทราบ เช่น การรับสมัครทหารออนไลน์ การติดตามดูแลครอบครัวน้องทหารใหม่ พร้อมจัดการแสดงทางทหารของน้องทหารใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย ความแข็งแรง และความสามัคคี ของน้องทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกตามหลักสูตร และได้นำยุทโธปกรณ์ทหารช่าง มาจัดแสดงให้ญาติรับชม สร้างรอยยิ้ม ความสบายใจ และความรู้สึกอันดีกับหน่วยทหาร พร้อมที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่