กรมการทหารช่าง ตรวจสภาพความพร้อม ช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องประชาชนภาคใต้

จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทย ผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้หน่วยมีความพร้อมปฏิบัติ และทันต่อความเดือนร้อนของผู้ประสบภัย อีกทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู และซ่อมแซมที่พัก ของพี่น้องชาวใต้หลังน้ำท่วมลดลง ในการนี้ กรมการทหารช่าง โดย พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างและคณะ ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือช่าง เพื่อใช้เตรียมการบรรเทาสาธารณภัยโดยมีเครื่องมือชนิดต่างๆ ดังนี้ รถยนต์บรรทุกชนิดต่างๆสามารถช่วยเหลือในการขนส่งพี่น้องประชาชน และลำเลียงสิ่งของจำเป็นในพื้นที่ รวมถึงเครื่องมือช่างในการก่อสร้างซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับพี่น้องประชาชน เครื่องผลิตนำ้ประปาซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งน้ำอุปโภค และ บริโภค กองทัพบกโดยกรมการทหารช่าง ขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มกำลังความสามารถ