ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี กช. สู่พี่น้องประชาชน

พลตรี พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยม ” ตลาดนัดสัญจร “ ซึ่งนำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดีกรมการทหารช่าง มาจัดจำหน่าย บริเวณถนนสายกลางชุมชนค่ายบุรฉัตร ซึ่งเป็นนโยบายผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของกำลังพลและครอบครัว ให้สามารถซื้อผักผลไม้และแหล่งโปรตีนราคาถูก มีคุณภาพ และปลอดภัย โดยมีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในทุกวันพุธของสัปดาห์