ตรวจสภาพความพร้อมรบ เตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจ

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย และตรวจสภาพความพร้อมรบ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารช่าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจบทบาทของทหารช่างในการปฏิบัติทางยุทธวิธี สนับสนุนภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นบุคคล เป็นหน่วยกองร้อย และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการฝึก